Avís Legal

1.- Informació General / Dades del responsable

El domini uniauditolivercamps.com és propietat d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. – CIF: B-65932725 – Direcció: Tuset 20-24, 1ªplanta – 08006 Barcelona, Telèfon: 00 34 934 511 907, Correu electrònic:compliment_normatiu@uniauditolivercamps.com – Dades Registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43619, Foli 191, Fulla B-433800.

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., com a responsable de la web www.uniauditolivercamps.com, es compromet a processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI).

2.- Objecte

La present pàgina web (https://www.uniauditolivercamps.com), propietat d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., ha estat creada i dissenyada per a donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, productes i serveis, propis o de tercers, oferts per aquesta empresa.
El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica, necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de tots els elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l’usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden estar subjectes a alguna/es modificacions.

L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida i UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. podrà denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

3.- Sobre les dades personals que es recopilen i les cookies

4.- Compromisos i obligacions dels usuaris amb l’accés i ús de la pàgina web

  • Sobre l’accés a la pàgina web, l’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.
  • Per la seva part, UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel•lat o resultar inaccessible per motius tècnics i especialment en cas de força major.
  • En conseqüència, en cap cas UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.
  • L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, productes o serveis que UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.
  • Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de ‘UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. o de tercers, en el seu cas.
  • L’usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. l’informarà en cas necessari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web.
  • L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l’usuari que presti atenció a aquests missatges d’avís, ja que UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.
  • En quant a l’ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web, tals com el compartir per xarxes socials els continguts o aquells altres que es puguin oferir en el futur, seran conforme a la llei, les presents Condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

5.- Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que componen aquest lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font del mateix, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquesta web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquesta.

Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., sense que es pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

6.- Dels enllaços o ‘links’

El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d’ UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

7. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., en els casos que la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre´s a un fur, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., vol informar del més alt Compromís ètic i responsable en les seves activitats i operacions. En aquest sentit, com a eix d’aquesta cultura,UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L.te habilitat un Canal Extern d’Ètica, Comunicació i Denuncies, amb l’objectiu de que puguin comunicar o denunciar indicis, sospites o evidencies de possibles incompliments normatius, delictes, comportaments no ètics i, en general, el incompliment dels protocols i normes interès de UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L.. També es podrà utilitzar per informar sobre riscos, vulneracions i incompliments en matèria de protecció de dades personal i exercir els Drets d’Accés, Rectificació, Supervisió o Limitació en relació a les seves dades de caràcter personal

El Canal s’ha dotat dels millors mecanismes per garantir la seguretat, confidencialitat, protecció de dades de caràcter personal del Usuari, independència i tractament dels conflictes d’interès. Amb aquest objectiu, s’ha encomanat la gestió de la plataforma a una firma independent i especialitzada en Compliment Normatiu. El accés al Canal s’ha habilitat en el següent enllaç:  https://www.corporate-ethicline.com/uniauditolivercamps