Auditoria Privada

Element Decoratiu Uniaudit Oliver Camps

La nostra experiència en aquesta àrea, origen de la nostra firma, ens permet aportar el valor afegit que els nostres clients requereixen, que va més enllà de l’emissió d’una opinió sobre els estats financers de l’empresa.

Apliquem als nostres treballs d’auditoria un enfocament integral i constructiu per aportar solucions a les necessitats dels nostres clients.

  • Auditoria de comptes anuals individuals
  • Auditoria d’un sol estat financer
  • Informes de procediments acordats
  • Auditoria de comptes anuals de grups consolidats
  • Informes d’expert independent pel registre mercantil (ampliacions i reduccions de capital, projectes de fusió, aportacions no dineràries, etc.)
  • Revisions Limitades d’estats financers anuals o intermitjos
  • Auditoria d’estats financers intermitjos
  • Reporting adaptats a les instruccions de la matriu i d’altres serveis (formulació d’estats financers en NIF-UE i en IFRS)
  • Informes de revisions del compliment de clàusules contractuals